Záruka

ZÁRUKA

     Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club kft. povinnosť poskytnúť záruku na dodávky a zákonná zodpovednosť za chybné plnenie. Za chybné plnenie sa považuje, ak Produkt v čase dodania Kupujúcemu nespĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené Zmluvou alebo zákonom, vzhľadom na to, že Produkt musí byť vhodný na zamýšľané použitie. Podmienky vhodnosti na zamýšľaný účel sú uvedené v čl. 6: 123. §. Občiansky zákonník. Kupujúci/spotrebiteľ musí vo všetkých prípadoch preukázať existenciu vady Produktu, ako je uvedené v bode 7.5 týchto VOP.

     Zmluvné strany uvádzajú, že v prípade vady zistenej Spotrebiteľom do 6, teda šiestich mesiacov od prevzatia Produktu Spotrebiteľom, zmluvné strany predpokladajú, že príčina vady existovala už v čase plnenia (ďalej len: „ Vadná domnienka plnenia”), okrem prípadu, ak je táto domnienka nezlučiteľná s povahou veci alebo povahou vady. Coffice-club kft. ak ide o domnienku vadného plnenia, je oprávnený preukázať, že príčina vady nastala po plnení. Po uplynutí lehoty na domnienku vadného plnenia, teda 6, teda šesť mesiacov od prevzatia Produktu Spotrebiteľom, Spotrebiteľ preukáže, že príčinou vady Produktu je Coffice-club kft. došlo pred splnením. Coffice-club kft. je oprávnená vyžiadať si znalecký posudok (ďalej len „znalecký posudok“) od tretej osoby s dostatočnými odbornými znalosťami o dôkaznom bremene na nej (ďalej len „znalec“). Zmluvné strany sa dohodli, že Coffice-club kft. je oprávnený Znalca jednostranne identifikovať. Zmluvné strany sa dohodli, že Coffice-club kft. plní dôkazné bremeno tým, že si vyžiada Odborný posudok Výrobcu Tovaru (ďalej len „Výrobca“) na príčinu vady Tovaru, pokiaľ sa Spotrebiteľ pri uplatnení svojho práva na to, aby sa od neho výslovne neodchýlil. záruka na dodávky. Na účely týchto VOP výrobca a distribútor Produktu, ktorý je registrovaný spoločnosťou Coffice.club kft. sro ako výrobca. Ak Spotrebiteľ vopred neakceptuje Odborný posudok znalca alebo Výrobcu, Coffice-club kft. je povinná odporučiť Spotrebiteľovi nového Znalca. Kupujúci, ktorý sa nekvalifikuje ako Spotrebiteľ, je povinný chybné plnenie preukázať (teda že príčina vady nastala pred prevzatím Produktu Kupujúcim). Spotrebiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr však do 2 mesiacov od zistenia vady oznámiť Coffice-club Kft. Vady oznámené Spotrebiteľom do 2 mesiacov od oznámenia vady, teda do dvoch mesiacov, sa považujú za oznámené v lehote. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z omeškania. Spotrebiteľ si môže uplatniť záručný nárok u Coffice-club kft. po dobu 1 roka od prevzatia Produktu, teda po dobu jedného roka. Kupujúci, ktorí sa nekvalifikujú ako spotrebitelia, môžu uplatniť svoj záručný nárok po dobu jedného roka po obdržaní produktu. Zmluvné strany vyhlasujú, že ak bol Produkt pred kúpou Kupujúcim používaný (ďalej len: „Použitý produkt“), Coffice-club kft. predáva Použitý výrobok pod označením „druhá trieda“. Pri Použitom tovare má Spotrebiteľ nárok na záruku na dodávky jeden a pol roka. Kupujúci berie na vedomie, že Coffice-club spol. predáva Produkty iné ako Použité produkty, najmä Produkty s poškodením, ktoré nenarúša ich zamýšľané použitie, pod označením „druhá trieda“.

     Na základe práva na záručné dodávky je Kupujúci oprávnený požadovať opravu alebo výmenu Produktu. Coffice-club kft. je oprávnená namiesto reklamácie zo záruky na dodávku uvedenej kupujúcim v predchádzajúcej vete odstrániť chybné plnenie iným spôsobom, ak splnenie zvoleného práva zo záruky na dodávku nie je možné, alebo ak ide o inú reklamáciu zo záruky na dodávku. by pre Coffice-club kft. vznikli neprimerané dodatočné náklady, berúc do úvahy hodnotu Tovaru v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škodu, ktorá Kupujúcemu vznikla splnením práva na záruku. zásoby. Ak si Spotrebiteľ želá požadovať od Coffice-club kft výmenu, do troch dní od prevzatia Produktu z dôvodu vady Produktu, ktorá bráni riadnemu užívaniu Produktu, Coffice-club kft. nemôžete sa rozhodnúť opraviť Produkt na základe neúmerných dodatočných nákladov. Opravy alebo výmeny musia byť vykonané v primeranom čase, berúc do úvahy vlastnosti Produktu a zamýšľané použitie Kupujúceho, v najlepšom záujme Kupujúceho. Coffice-club kft. snažiť vykonať opravu alebo výmenu do pätnástich dní, avšak Kupujúci výslovne berie na vedomie, že oprava alebo výmena bude trvať dlhšie ako v tomto roku.

g môže tiež vziať. Záručná doba na časť Produktu, ktorej sa výmena alebo oprava týka, začne znova plynúť. Do premlčacej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej Zákazník nemôže používať Produkt podľa určenia. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny Coffice-club spol. Coffice-club kft. odovzdať Kupujúcemu pred doručením do prevádzkarne Kupujúceho alebo odovzdať Kuriérskej službe na doručenie Kupujúcemu.

     Kupujúci môže požadovať od Coffice-club kft. dodanie kúpnej ceny v pomere k chybnému plneniu. na náklady Coffice-club kft. nevykonal opravu alebo výmenu, alebo ak záujem Kupujúceho o opravu alebo výmenu zanikol. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť pre drobnú chybu. Zmluvné strany berú na vedomie, že za drobnú chybu sa považuje každá vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Produktu, najmä estetické vady, opotrebovanie.

     Kupujúci môže previesť záručné právo na vybraný spotrebný materiál na iného. Je povinný uhradiť náklady spôsobené prevodom na Coffice-club kft., pokiaľ Coffice-club kft. alebo prechod bol inak odôvodnený.

     Pre uplatnenie práva na garanciu dodávky tovaru je Kupujúci povinný tento vrátiť poštou a spolu s Produktom priložiť kópiu Faktúry a popis závady. Ak Coffice-club kft. reklamácia zo záruky na dodávky nie je spochybnená a uspokojená, náklady spojené s plnením reklamácie na dodávky znáša Coffice-club Kft. Spotrebiteľom je Coffice-club kft. s predchádzajúcim písomným súhlasom Coffice-club ltd. požiadajte technika, aby vám odporučil opravu problému.

     Náklady súvisiace s plnením záručných povinností dodávky znáša Coffice-club kft. Ak k poruche Produktu mohlo prispieť nesplnenie povinnosti údržby uloženej Kupujúcemu, náklady vynaložené na plnenie záručnej povinnosti znáša Kupujúci, ak mal vedomosti o údržbe Produktu alebo ak Coffice-club kft. si v tejto súvislosti splnila svoju informačnú povinnosť.

     Spotrebiteľ berie na vedomie, že Výrobca má nárok na záruku na produkt po dobu jedného roka od uvedenia Produktu na trh. Spotrebiteľ môže pri uplatňovaní reklamácie produktu v prípade chybného plnenia požiadať priamo Výrobcu o opravu alebo výmenu Produktu. Na účely tejto časti sa za chybný Produkt považuje, ak Produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh výrobcom alebo nemá vlastnosti špecifikované výrobcom. Ak sa na produkt vzťahuje záruka na produkt, Coffice-club kft. oprávnený o tom Spotrebiteľa informovať.

Toto zruší vašu záruku, ak:

kompletná jednotka je demontovaná, naše označenie je odstránené,

poškodenie produktu v dôsledku nesprávnej inštalácie

     Spotrebiteľ berie na vedomie, že Coffice-club spol. na Produkt môže byť poskytnutá záruka na chybné plnenie v prípade nákupu Produktu Spotrebiteľom. Coffice-club kft. Záruka poskytovaná agentúrou nemá vplyv na ustanovenia vyhlášky 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) Nariadenie vlády